คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล ศิลป์เพช็ร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางนฤมล พัฒนพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระวโรดม ชยุตฺตธมํ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไรวรรณ อาหม๊ะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น ถาพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพรพรรณ สุคันธรส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวลักษณ์ เพ็ญศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอ้อยใจ เล่าซี้
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางแสงเดือน วรรณรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ