ปฐมวัย

นางสาวจารุวรรณ ลัภบุญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวอรัญญา ด้วงนุ้ย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางธัญญาภรณ์ เอี๋ยวสกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1