ปฐมวัย

นางสาวจารุวรรณ ลัภบุญ
ครู คศ.2

นางสาวอรัญญา ด้วงนุ้ย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางธัญญาภรณ์ เอี๋ยวสกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวอิสริยะห์ เลอะจีนอ
ครูผู้ช่วย