ปฐมวัย

นางสาวจารุวรรณ ลัภบุญ
ครู คศ.2

นางสาวอรัญญา ด้วงนุ้ย
ครู คศ.2

นางธัญญาภรณ์ เอี๋ยวสกุล
ครู คศ.2