กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาภรณ์ วราสินธ์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6