กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวีศักดิ์ชัย ภูพูล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6