อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
          จริยธรรมดี มีความรู้ อยู่อย่างพอเพียง
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
          จัดฐานการเรียนรู้ สืบสานงานในโครงการพระราชดำริ