ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

ชื่อ โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี จังหวัดพังงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา หมายเลขโทรศัพท์ 076 410962 โทรสาร 076 410962 e-mail: thungrakchaipat@gmail.com Website: www.thrcp.ac.th เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ2หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งรัก หมู่บ้านชัยพัฒนากาชาดไทย และหมู่ที่ 7 บ้านบางแดด

โรงเรียนบ้านทุ่งรักก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 เดิมตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบล คุระ อำเภอ คุระบุรี เปิดสอนระดับ ป.1-ป.4 มีนักเรียน 34 คน มีครู 1 คน คือ นายพรศักดิ์ ทองทวีวัฒน์ พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 1 หลังและได้รับบริจาคที่ดินจากผู้มีจิตศรัทธา ได้แก่ นายนำ ผ่องแผ้ว ประมาณ 1 ไร่ นายจำรูญ ทองนุ้ย ประมาณ 3 ไร่ นายวงศ์ แพกุล ประมาณ 4 ไร่
พ.ศ. 2520 ขยายชั้นเรียนถึงชั้น ป.6 มีนายทวีศักดิ์ รักษาศีล เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2522 นายสมนึก นิพนธ์ทิวากาล ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2555

3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 นางแสงเดือน วรรณรัตน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ประราชทานพระราชาอนุมัติงบประมาณต่าง ๆ ดังนี้

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2548 ได้พระราชทาน พระราชาอนุมัติงบประมาณจากสภากาชาดจีน เพื่อเนินการพัฒนาโรงเรียนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,452,258 บาท

- เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทาน พระราชาอนุมัติงบประมาณจากกองทุนบูรณะฟื้นฟูภาคใต้จากบริษัท เอไอเอ เพื่อดำเนินการพัฒนาห้องสมุด จำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

- เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทาน พระราชาอนุมัติงบประมาณจากกองทุนบูรณะฟื้นฟูภาคใต้จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพานิชย์จำกัด เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม จำนวนเงิน 250,000 บาท

- เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทาน พระราชาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากสภากาชาดจีน เพื่อพัฒนาโรงเรียน จำนวนเงิน 15,736,972 บาท

- เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชาอนุมัติงบประมาณจากกองทุนบูรณะฟื้นฟูภาคใต้ในการจ้างบุคลากรประจำปี 2550 จำนวน 10 อัตรา จำนวน 847,212 บาท

-เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 เสด็จพระราชดำเนิน เพื่อทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงเรียน โอกาสนี้ ทรงตัดแถบแพรและทอดพระเนตรห้องสมุด ลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก พระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ ทรงปลูกต้นเทพทาโร ทอดพระเนตรสื่อนิทรรศการ IT กลุ่มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มนาฏศิลป์ กลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มวิทยาศาสตร์ การพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ เป็นการดำเนินงานเพื่อให้มีการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้แก่ชุมชน

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 293.86 KB