พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1. ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย

2. พัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งคุณธรรม ความรู้และความสามรถในการจัดการเรียนการสอน

3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและสุขภาพ

6. ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง