กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุวดี ขวัญเพชร์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4