กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวีรศักดิ์ งามทรัพย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ