กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัชรพร อ่อนจิตต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3