กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพัชรพร อ่อนจิตต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์