ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพรศักดิ์ ทองทวีวัฒน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2516 - 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ รักษาศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520 - 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก นิพนธ์ทิวากาล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางแสงเดือน วรรณรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 - ปัจจุบัน