วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์
วิสัยทัศน์ /กลยุทธ์

วิสัยทัศน์
               โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ จัดการบริหารสถานศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นฐาน บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู สืบสานงานในโครงการพระราชดำริและเน้นการมีส่วนร่วม

กลยุทธ์
           1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
           2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
           3. สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
           4. ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
           5. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา