ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 34) 12 มี.ค. 64
ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 185) 30 ต.ค. 63
คู่มือการปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี (อ่าน 127) 15 ต.ค. 63
มาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (อ่าน 228) 02 ก.ย. 63
การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 238) 23 ม.ค. 63
วิถีทั่วไทย : นักเรียนพังงาทำเกษตรเป็นอาหารกลางวัน (2 ส.ค. 61) (อ่าน 22) 23 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปี ๒๕๖๐,ประจำปี๒๕๖๑ (อ่าน 661) 13 ธ.ค. 60
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปี ๒๕๖๐,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ครั้งที่๒ (อ่าน 778) 22 พ.ย. 60
ประกาศสั่งซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 820) 21 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 725) 21 พ.ย. 60
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปี ๒๕๖๐,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธี (อ่าน 667) 10 พ.ย. 60
สหกรณ์โรงเรียนเข้มแข็ง โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์เป็นแกนนำ (อ่าน 966) 28 มิ.ย. 59
ปฏิทินนิเทศการสอนปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1457) 05 พ.ย. 58
Up to you เด็กไทยแก้มใส โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ อ คุระบุรี จ พังงา (อ่าน 1035) 03 ต.ค. 58
VTR แนะนำโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ (อ่าน 1041) 15 ก.ย. 58
ปั่นเพื่อแม่ (อ่าน 817) 29 ก.ค. 58