กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเยาวลักษณ์ เพ็ญศิริ
ครู คศ.2

นายชาญวิทย์ มีเพียร
ครูอัตราจ้าง