กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเยาวลักษณ์ เพ็ญศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายชาญวิทย์ มีเพียร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5