ทั่วไป

นายประนอม ชะชิกุล
คนรถ

นางจุฑารัตน์ ผ่องแผ้ว
แม่ครัว