ทั่วไป

นางจุฑารัตน์ ผ่องแผ้ว
แม่ครัว

นายอุดม ถาพร
พนักงานขับรถ