กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพรพิไล ใจขยัน
ครูลูกจ้างชั่วคราว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1