ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อในโรงเรียน (NCDs)
วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563 

                    โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อในโรงเรียน (NCDs) ” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลแม่นางขาว 
                     ดำเนินการจัดอบรมให้กับแกนนำนักเรียนโรงเรียนในตำบลแม่นางขาวและแกนนำนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส ร่วมกับ ผู้ปกครอง แม่ครัว ครูและบุคลากร จำนวน 120 คน
                     มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อในโรงเรียน (NCDs) และตื่นรู้เรื่องความปลอดภัยในการบริโภค


โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มอรุณประไพเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดร.อภัสรินทร์ ขณะรัตน์
          และ ผู้ประสานงาน คุณญานิสา ศรีสง่า มาเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการฯ ดังกล่าว
 

โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2563,14:03   อ่าน 91 ครั้ง