ภาพกิจกรรม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
วันที่ 21-22 กันยายน 2563

               โรงเรียนดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลแม่นางขาว
               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน เห็นความสำคัญและสามารถปฏิบัติได้ในเรื่อง การลด การคัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2563,13:54   อ่าน 291 ครั้ง