ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี 338
ประชาสัมพันธ์
นำเสนอโครงการเด็กไทยแก้มใสปี60 489
แผ่นพับ 509
ตารางสอบ ปีการศึกษา2559 Word Document ขนาดไฟล์ 50.86 KB 473
นำเสนอ โรงเรียนสหกรณ์พระราชทาน ปี 59 506
รายงานสหกรณ์ต้นแบบ59 539
จำนวนนักเรียนปี58 JPEG Image ขนาดไฟล์ 65 KB 497
บุคลากร JPEG Image ขนาดไฟล์ 253.01 KB 623
ธุรการ
แบบขออนุมัติไปราชการนอกจังหวัดพังงาล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 839
วิชาการ
รายชื่อนักเรียนเรียนร่วมปี 62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.43 KB 390
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 471
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.53 MB 475
แบบรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139.38 KB 482
ปพ.5 479
รายชื่อนักเรียนปี 1/59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.2 KB 492
ฝ่ายบุคลากร
ขอส่งใช้เงินยืม 442
ใบเบิกค่าใช้จ่าย 433
สัญญายืมเงินเขต 437
บันทึกข้อความยืมเงิน 434
หลักเกณฑ์ในการยืมเงินเขต 433
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 476
เป็นตัวอย่างการขออนุญาตไปราชการ/การเขียนรายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 512